Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

Afnemer: de Persoon of het bedrijf met wie Climatedeal een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Climatedeal ter zake in onderhandeling is;
Gebruiker: Afnemer en/of een medewerker van Afnemer en de cliënten van Afnemer;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van Diensten door Climatedeal aan Afnemer, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;
Partijen: Climatedeal en Afnemer;
Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen een Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat een Afnemer of Climatedeal in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Climatedeal en een Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsformulier: betekent het in de Bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Climatedeal: de onderneming Climatedeal B.V., gevestigd aan Maasboulevard 100, te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78546826;
Website: de website van Climatedeal, zijnde climatedeal.nl.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Climatedeal en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Climatedeal en een Afnemer.
2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Climatedeal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
2.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan Afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Aanbod
3.1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten binden Climatedeal niet.
3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Climatedeal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5. Herroepingsrecht
5.1. Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 zonder opgave van redenen ontbinden.
5.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Climatedeal mag, mits hij Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

5.3. Afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 zonder opgave van redenen ontbinden.
5.4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

6. Behandeling product tijdens de bedenktijd
6.1. Tijdens de bedenktijd zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2. Afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7. Uitoefening van het herroepingsrecht
7.1. Wanneer Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Climatedeal.
7.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Afnemer het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Climatedeal. Dit hoeft niet als Climatedeal heeft aangeboden het product zelf af te halen. Afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.
7.3. Afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Climatedeal verstrekte instructies.
7.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Afnemer.
7.5. Climatedeal draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
7.6. Indien verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is Afnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8. Verplichtingen van Climatedeal bij herroeping
8.1. Als Climatedeal de melding van herroeping door Afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2. Climatedeal vergoedt alle betalingen van Afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door Climatedeal in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij Climatedeal aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3. Climatedeal gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Afnemer heeft gebruikt, tenzij Afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Afnemer.
8.4. Als Afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Climatedeal de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9. Uitsluiten herroepingsrecht
Climatedeal sluit het volgende uit van het herroepingsrecht:
a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als (i) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Afnemer, en (ii) Afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Climatedeal de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

b. Volgens specificaties van Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


10. Prijs
10.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
10.2. In afwijking van het vorige lid kan Climatedeal producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Climatedeal dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.5. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

11. Nakoming overeenkomst en extra garantie
11.1. Climatedeal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
11.3. Een door Climatedeal diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Climatedeal kan doen gelden indien Climatedeal is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 11.4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Climatedeal, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12. Uitvoering overeenkomst en levering
12.1. Climatedeal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan Climatedeal kenbaar heeft gemaakt.
12.3. Afnemer dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan Climatedeal. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Climatedeal. Indien Afnemer een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van Afnemer.
12.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
12.5. De eigendom van geleverde producten gaat over op Afnemer nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan Afnemer.
12.6. Climatedeal zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 365 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk 365 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
12.7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Climatedeal het bedrag dat Afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
12.8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Climatedeal tot het moment van bezorging aan Afnemer of een vooraf aangewezen en aan Climatedeal bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Betaling
13.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2. Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Climatedeal te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

14. Accounts en registratie
14.1. Afnemer kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Climatedeal behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.
14.2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Afnemer staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.
14.3. Afnemer zal Climatedeal onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.
14.4. Het is Afnemer niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is Afnemer verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat Climatedeal de aanvraag van Afnemer voor een account heeft geweigerd of een account van Afnemer na registratie heeft opgeheven.

15. Overmacht
Climatedeal en Afnemer zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16. Klachtenregeling
16.1. Climatedeal beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Climatedeal.
16.3. Bij Climatedeal ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Climatedeal binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17. Privacy en veiligheid
17.1. Climatedeal respecteert de privacy van de klant. Climatedeal behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Climatedeal passende beveiligingsmaatregelen.
17.2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Climatedeal.

18. Overig
18.1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
18.2. De administratie van Climatedeal geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Afnemer gedane aanvragen en/of bestellingen. Afnemer erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
18.3. Climatedeal is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
18.4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Climatedeal zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

19. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Climatedeal en Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 15 februari 2021.

Bijlage Herroepingsformulier

Aan: Climatedeal B.V., Maasboulevard 100, 3063NS te Rotterdam.
Emailadres: info@climatedeal.nl

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst betreffende de koop van de volgende bestelling/order herroep:

Bestel- of ordernummer:
Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):
Vul bovenstaand de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling.

Voor- en achternaam:
Straatnaam + huisnummer:
Postcode: Woonplaats:
Emailadres:
Datum:

Handtekening
Onderteken dit formulier als u dit formulier niet per mail maar per post verstuurt.       

Support
Heb je vragen over Climatedeal? Gebruik de chatfunctie of neem contact met ons op.

   010-3070148

  010-3070148

   support@climatedeal.nl

   KvK-no.: 78546826
      BTW-no.: NL861444814B01